Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görevleri ve Yetkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı olarak önemli bir role sahiptir. TBMM’nin tarihi, oluşumu, görevleri ve yetkileri, üyelerinin sorumlulukları ve Türk siyasi hayatındaki yeri, ülkemizin demokratik yapılanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri ve yetkileri üzerine detaylı bir inceleme yapacağız. TBMM’nin Türk siyasi hayatındaki yeri ve tarihi süreç içindeki evrimi, ülkenin demokratik yaşamında etkili bir rol oynamaktadır.

TBMM’nin Tarihi ve Oluşumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin egemenliğini temsil eden yasama organıdır. TBMM’nin tarihi oldukça köklü bir geçmişe sahiptir ve kuruluşu, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda TBMM’nin tarihi ve oluşumu şu şekildedir:

 • Osmanlı Meclis-i Mebusanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temelleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda Meclis-i Mebusan’ın oluşturulmasıyla atılmıştır. Mebusan Meclisi, Osmanlı döneminde ülkenin yasama organı olarak faaliyet göstermiş ve milletvekillerinden oluşmuştur.
 • Kurtuluş Savaşı Dönemi: Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesiyle Türkiye’nin kuruluş süreci başlamıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu tarihten itibaren TBMM, Türk milletinin temsil edildiği en üst yasama organı olarak faaliyet göstermektedir.

TBMM’nin tarihi, Türk milletinin egemenliğini temsil etme mücadelesinin bir parçası olarak oldukça önemlidir. Türkiye’nin siyasi hayatındaki yerini belirleyen bu süreç, TBMM’nin kuruluş amaçları ve işleyişi açısından da oldukça etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihi, ülkenin demokratikleşme sürecinde de belirleyici bir rol oynamaktadır.

TBMM’nin Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama yetkisini kullanarak çeşitli görevleri yerine getirir. TBMM’nin görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Kanun Çıkarma: Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin genelini ilgilendiren kanunları çıkarma yetkisine sahiptir. Bu kanunlar, vatandaşların hak ve özgürlüklerini düzenler ve toplumun düzenli işleyişini sağlar.
 • Bütçeyi Onaylama: TBMM, devletin gelir ve giderlerini düzenleyen bütçeyi görüşüp onaylar. Böylece ülkenin mali yönetimi, milletvekillerinin denetimi altında olur.
 • Hükümeti Denetleme: Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin faaliyetlerini denetleyerek vatandaşların çıkarlarını korur. Meclis, hükümet üyelerine soruşturma açabilir ve gensoru önergesiyle hükümeti düşürebilir.
 • Uluslararası Anlaşmaları Onaylama: TBMM, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisine sahiptir. Bu sayede ülkenin dış politikasını belirleyen antlaşmalar, milletvekillerinin onayından geçer.
 • Anayasa Değişikliği Yapma: Meclis, Anayasa’yı değiştirebilir ve yeni Anayasa maddeleri ekleyebilir. Bu sayede ülkenin temel hukuk düzeni, milletvekillerinin katılımıyla şekillenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu görevleri yerine getirerek ülkenin yönetimini şekillendirir ve demokratik düzeni korur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini yerine getirirken halkın çıkarlarını gözetir ve ülkenin geleceği için önemli kararlar alır. Bu görevler, Türkiye’nin siyasi hayatında TBMM’nin ayrıcalıklı konumunu ortaya koyar.

TBMM’nin Yetkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama, denetleme ve temsil yetkilerine sahip önemli bir kurumdur. TBMM’nin yetkileri şunlardır:

 • Yasama Yetkisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organı olan hükümeti denetleme ve yasalar çıkarma yetkisine sahiptir. Meclis, ülke genelini ilgilendiren konularda kanunlar çıkarabilir ve mevcut kanunları değiştirebilir.
 • Denetleme Yetkisi: TBMM, yürütme organını denetleme yetkisine sahiptir. Hükümetin icraatını denetler, bütçeyi inceler ve hükümet üyeleri hakkında soruşturma açabilir.
 • Temsil Yetkisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin temsilcisi olarak ülke içinde ve dışında temsil yetkisine sahiptir. Meclis, millet adına uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisine sahiptir ve diğer devletlerle ilişkileri yürütme yetkisine sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu yetkileri, ülke siyasi hayatında önemli bir role sahip olmasını sağlar. Yasama, denetleme ve temsil gibi geniş yetkilere sahip olması, Türkiye’nin demokratik yapısının güçlenmesine katkı sağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu kapsamlı yetkileri, ülkenin yönetiminde etkin bir rol oynamasını sağlar. Bu yetkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin demokratik süreçteki önemini vurgular.

TBMM Üyelerinin Sorumlulukları

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, seçildikleri andan itibaren belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, ülkenin yönetiminde etkili bir şekilde rol almalarını sağlar ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlar. İşte TBMM üyelerinin sorumlulukları:

 • Kanun Hazırlama: TBMM üyeleri, yeni yasaları hazırlama ve mevcut yasalarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu süreçte, üyelerin yasama sürecine aktif katılımı ve yasa tasarılarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
 • Meclis İçi Aktif Katılım: TBMM üyelerinin meclis içi oturumlara aktif katılımı ve tartışmalara katkı sağlamaları beklenir. Meclis oturumları, üyelerin düşüncelerini ifade etmeleri ve halkı temsil etmeleri için önemli bir platformdur.
 • Halkın Temsilcisi Olma: TBMM üyeleri, seçildikleri bölgenin ve halkın çıkarlarını temsil etmekle yükümlüdür. Halkın talep ve beklentilerini dikkate alarak, yasama sürecinde onların sesi olmalıdırlar.
 • Denetleme ve Gözetim: TBMM üyeleri, hükümeti denetleme ve yasama organının bağımsızlığını koruma görevine sahiptir. Hükümetin faaliyetlerini yakından takip ederek, kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdırlar.

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi, TBMM’nin etkili bir yasama organı olarak işlev görmesini sağlar ve ülkede demokratik bir yönetim anlayışının güçlenmesine katkıda bulunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üyelerinin aktif katılımı ve sorumluluk bilinciyle ülkenin yönetimine yön veren önemli bir kurumdur.

TBMM’nin Türk Siyasi Hayatındaki Yeri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk siyasi hayatında önemli bir konuma sahiptir. TBMM’nin Türk siyasi hayatındaki yeri, ülkenin yönetim sistemi ve demokrasi anlayışı açısından oldukça belirleyicidir. Bu bakımdan TBMM’nin Türk siyasi hayatındaki yeri şu şekilde belirtilebilir:

 • Yasama Yetkisi: TBMM, yasama yetkisinin en üstün kurulu olarak Türk siyasi hayatında merkezi bir role sahiptir. Yasama faaliyetleriyle ülkenin kanunlarını oluşturur ve bu sayede toplumsal düzeni sağlar.
 • Hükümet Denetimi: TBMM, hükümeti denetleme yetkisine sahiptir. Hükümetin faaliyetlerini yakından izleyerek, kamu yararını koruma görevini üstlenir.
 • Kamuoyu Temsili: TBMM, Türk milletinin temsilcisi olarak toplumdaki farklı kesimlerin sesini duyurmakla görevlidir. Bu sayede ülkenin farklı dinamiklerini yansıtarak demokratik bir yapı oluşturur.
 • Hukukun Üstünlüğü: TBMM, hukukun üstünlüğünü savunur ve yasama faaliyetleriyle hukuki düzenlemeleri gerçekleştirir. Böylece adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
 • Siyesi Partilerin Temsili: TBMM, siyasi partiler aracılığıyla farklı ideolojilere sahip vatandaşların temsilini sağlar. Bu sayede çeşitliliği ve çok sesliliği destekler.

Sonuç olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk siyasi hayatında demokratik bir düzenin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk siyasi hayatındaki yeri, ülkenin yönetiminde temsili, denetimi ve yasama faaliyetleriyle belirleyici bir konuma sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasında yasama, denetim, temsil, bütçe hazırlama, kararnameleri inceleme ve onaylama yer alır. Ayrıca TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre belirlenmiş olan diğer görevleri de yerine getirir.

Bir milletvekili nasıl seçilir?

Milletvekilleri, genel seçimlerde seçmenlerin oyuyla belirlenir. Seçimler, gizli oyla ve d’Hondt yöntemiyle yapılan oy sayımıyla gerçekleşir. Milletvekili adayları, seçim bölgelerinde yapılan adaylık başvuruları sonucunda seçmenin tercihi doğrultusunda meclise girer.

TBMM’de kaç milletvekili bulunmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 600 milletvekili bulunmaktadır. Milletvekilleri, 81 il ve 1 yurt dışı seçim çevresinden seçilir. Bu sayı Anayasa değişiklikleri yapılması durumunda arttırılabileceği gibi azaltılabilir de.

TBMM’nin yetkileri nelerdir?

TBMM’nin yetkileri arasında yasama yetkisi, bütçe hazırlama yetkisi, denetim yetkisi, kanun yapma yetkisi ve Anayasa’ya uygun olarak diğer yetkileri kullanma yetkisi yer alır. Anayasa tarafından verilen yetkilere ek olarak, TBMM’nin özgün yetkileri ve görevleri bulunmaktadır.

TBMM hangi konularda karar alabilir?

TBMM, yasama, bütçe, denetim, Anayasa değişiklikleri, kararnamelerin incelemesi ve onaylanması gibi konularda karar alabilir. Ayrıca, meclis iç tüzüğü ve genelge konuları da TBMM’nin karar yetkisi kapsamındadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi iletişim

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görevleri ve Yetkileri

Giriş Yap

#ankarahaber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!